Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.12.2019 16:39:21 

NK PLAST dodavatel čistíren EKO-NATUR

Septiky dvoukomorové a tříkomorové
 

Sklolaminátové septiky

Septiky jsou většinou 2 až 3 - komorové průtočné usazovací jímky, které slouží k čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí. V jednotlivých komorách tvořených systémem separačních přepážek dochází k mechanicko-biologickému čištění odpadních vod před jejich vypouštěním ze septiku do vod povrchových (potok, řeka) nebo do vod podzemních přes půdní vrstvy (vsakování trativodem na pozemku). Celkový účinný prostor septiku nesmí být menší než 3 m3.

Námi prodávané septiky mají válcový tvar a samonosnou konstrukci, takže lépe odolávají tlakům okolní zeminy a tlakům podzemní vody a nemusí se obetonovávat. Kromě otvoru pro přítokové a odtokové potrubí mají septiky nahoře nad komorami manipulační otvory s poklopy sloužící ke kontrole výšky hladin odpadních vod v jednotlivých komorách a odčerpání obsahu septiku. Na rozdíl od žump, které je nutno vyvážet několikrát do roka stačí ve většině případů vyvézt kal ze septiku jednou za rok. Část sedimentovaného aktivního kalu s obsahem bakterií se na dně septiku ponechává, aby mohlo docházet k množení bakterií, které pomáhají při procesu čištění. Přidáváním přípravků se směsí biologických kultur (tzv. přátelských bakterií) se účinnost septiků zvyšuje.

V septiku dochází jednak k mechanickému předčištění a za pomoci bakterií také k rozkladu organických látek. Z poslední komory septiku je vyvedeno odtokové potrubí, kterým jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do potoka (do vod povrchových) nebo do vsaku na pozemku (do vod podzemních přes půdní vrstvy).

Výhodou septiků jsou minimální provozní náklady, protože fungují bez elektrické energie a finanční náklady na vývoz kalu jsou v porovnání s vývozem žump minimální (stačí vývoz jednou za rok). Mezi provozní náklady patří kromě vývozu kalu ještě rozbor vzorku odpadních vod, který je třeba provést většinou 2 x za rok (podle požadavku vodoprávního úřadu – jeden rozbor stojí přibližně kolem 500 Kč). Běžné provozní náklady tvoří jen bakteriální přípravky, které se do septiku přidávají.

Další výhodou je, že septiky fungují na rozdíl od většiny ČOV i tehdy, když není zajištěn pravidelný přítok odpadních vod, např. u rekreačních objektů s občasným sezónním provozem.

Nevýhodou je složitější vyřízení potřebných povolení na úřadě, protože kromě povolení stavby musíte vyřídit i povolení k vypouštění odpadních vod a sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod podle toho, kolikrát vodoprávní úřad ve svém rozhodnutí určí (většinou bývá požadován rozbor vzorku 2x za rok). Platnost vydaného povolení k vypouštění odpadních vod může být podle zákona až na 10 let a není třeba ho do doby platnosti obnovovat.

Jak fungují?
Odpadní voda je přivedena přívodním kanalizačním potrubím do první komory septiku, kde dochází k hrubému předčištění a díky směsi enzymů a bakterií k rozkladu organických látek v odpadních vodách a usazování kalu. Z této komory protéká odpadní voda přes separační přepážku do druhé komory, kde dochází k sedimentaci jemného kalu. Ve třetí komoře je instalováno odtokové potrubí, kterým je vyčištěná odpadní voda odváděna ze septiku.

Potřebuji stavební povolení?
Septik je vodním dílem (odtékají z něho vyčištěné odpadní vody) a proto kromě povolení ke stavbě je nutno požádat také o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Obě povolení – tj. povolení stavby septiku i povolení k vypouštění odpadních vod vydávají vodoprávní úřady, což jsou většinou odbory životního prostředí na městském úřadě nebo magistrátu. Obě žádosti podáváte současně, příp. povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku můžete vyřídit v předstihu. Za jeho vydání se úřadu neplatí žáden správní poplatek.

Podle stavebního zákona je ke stavbě vodních děl třeba stavební povolení. Za vydání stavebního povolení k septiku (pro potřeby jednotlivých domácností) se úřadu platí správní poplatek 300,- Kč. Dokončenou stavbu provedenou na základě stavebního povolení můžete užívat až po vydání kolaudačního souhlasu, o který musíte na vodoprávním úřadě požádat. Za vydání kolaudačního souhlasu se neplatí správní poplatek (pokud o kolaudaci požádáte v termínu určeném ve stavebním povolení).

Podle nového stavebního zákona je možno použití dodaného hotového výrobku, který plní funkci stavby provést na ohlášení stejně jako udržovací práce na stavbě. V případě rekonstrukce septiku (výměně starého nefunkčního septiku za nový) je vhodné tuto možnost povolení stavby ověřit na vodoprávním úřadě. Pokud vodoprávní úřad posoudí, že stavbu je možno provést na ohlášení, nemusíte platit správní poplatek a zahájení užívání stavby můžete oznámit vodoprávnímu úřadu, aniž byste museli žádat o kolaudační souhlas.

Všechny potřebné žádosti (povolení k vypouštění odpadních vod, povolení stavby vodního díla, povolení k užívání) získáte na příslušném vodoprávním úřadě nebo stáhnete na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/voda/vzory-zadosti-31/ .

Ke každému septiku od nás zákazník obdrží:

  1. montážní postup usazování septiků do země
  2. protokol o zkoušce těsnosti podle čsn 750905
  3. prohlášení výrobce o shodě dle zákona č.22/1997 sb.
  4. záruční list


 
 
TOPlist