Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.12.2019 16:39:21 

NK PLAST dodavatel čistíren EKO-NATUR

Sklolaminátové jímky

Sklolaminátové jímky

Žumpy jsou podzemní bezodtoké vodotěsné jímky sloužící k akumulaci splaškových vod u rodinných domů a rekreačních objektů, jejichž obsah musí být pravidelně vyvážen fekálním vozem na velkou čistírnu odpadních vod. Lze je použít všude tam, kde není vybudovaná veřejná kanalizace a kde není možno vypouštět předčištěné odpadní vody do vodního toku nebo je zasakovat na pozemku. Námi vyráběné jímky mají válcový tvar, díky kterému lépe odolávají tlakům okolní zeminy a tlakům podzemní vody než klasické hranaté jímky. Díky samonosné konstrukci se nemusí obetonovávat.

Kromě otvoru pro přítokové potrubí mají jímky nahoře manipulační otvor s poklopem pro kontrolu množství odpadních vod v nádrži. Tento otvor zároveň slouží k vyčerpání obsahu jímky fekálním vozem. Velikost žumpy závisí zejména na počtu osob žijících v nemovitosti napojené na jímku a také na charakteru objektu – zda se jedná o trvale obývaný dům nebo o rekreační objekt. S těmito údaji souvisí četnost vývozu odpadních vod fekálním vozem.

Protože se jedná o dodávaný hotový výrobek, je vodotěsnost zajištěna výrobcem daného výrobku, který Vám vydá příslušné osvědčení.

Nevýhodou bezodtokých jímek jsou vyšší provozní náklady související se zajištěním vývozu odpadních vod fekálním vozem k jejich likvidaci na velké čistírně odpadních vod. Výhodou je ale jednoduché vyřízení příslušných povolení stavby na úřadě.

Jak fungují?
Tyto jímky nefungují jako čistící zařízení, ale jako nádrže ke shromažďování odpadních vod před jejich vývozem fekálním vozem k vyčištění na velké čistírně odpadních vod.

Rovněž je lze využít k akumulaci technologických odpadních vod z provozu před jejich vývozem k likvidaci oprávněnou firmou.

Potřebuji stavební povolení?
Žumpa není vodní dílo (na rozdíl od septiku a domovní čistírny odpadních vod), proto povolení k její stavbě vydává stavební úřad. Povolení ke stavbě této jímky není nutno vyřizovat samostatně, ale vyřídíte ho zároveň s povolením stavby nebo rekonstrukce rodinného domu, příp. rekreačního objektu. Ve většině případů není nutno žádat o stavební povolení, neboť podle nového stavebního zákona k podzemním stavbám do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m (pokud nejsou vodním dílem) postačí ohlášení stavebnímu úřadu. Za jeho vydání se úřadu neplatí žáden správní poplatek. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení podáte na příslušném tiskopise ke stavbě rodinného domu, který získáte na stavebním úřadě nebo stáhnete na www.mmr.cz nebo www.formulare-ke-stazeni.cz . Ohlášenou stavbu můžete provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, příp. po uplynutí 40 dnů od ohlášení stavby stavebnímu úřadu, pokud vám stavební úřad nedoručil do této doby zákaz provedení stavby. V tomto případě platí, že Vám stavební úřad souhlas udělil (souhlas mlčky).

Dokončenou stavbu provedenou na základě stavebního povolení můžete užívat až po vydání kolaudačního souhlasu, o který musíte na stavebním úřadě požádat. To neplatí u ohlášených staveb. Stavby na ohlášení můžete užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Pokud jste tedy jímku stavěli spolu s rodinným domem na ohlášení, kolaudační souhlas k jejímu užívání nepotřebujete. Postačí pouze oznámení stavebnímu úřadu, že hodláte stavbu začít užívat, musíte ho však stavebnímu úřadu doručit nejméně 30 dnů před zahájením užívání stavby. Pokud Vám stavební úřad do 30 dnů nedoručí zákaz užívání stavby, můžete ji začít užívat.

Protože žumpa není vodní dílo, není nutno žádat na vodoprávním úřadě o povolení k vypouštění odpadních vod (jedná se o vodotěsnou jímku, ze které nesmí odpadní vody odtékat).

Kvalita a životnost dodávaných výrobků jsou základními přednostmi a připomeneme-li, že při usazování odpadá betonáž, je zcela jasné, že nelze těmto výrobkům konkurovat.

Ke každé jímce od nás zákazník obdrží:

  1. montážní postup usazování jímek do země
  2. protokol o zkoušce těsnosti podle čsn 750905
  3. prohlášení výrobce o shodě dle zákona č.22/1997 sb.
  4. záruční list
TOPlist